Algemene Voorwaarden

Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan ​​onder, tenzij anders aangegeven:
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, handels-, ambachts- of beroepsactiviteiten;
Dag: kalenderdag;
Digitale Content: data geproduceerd en geleverd in digitale vorm;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst tussen Online Ulpan onderdeel van Lavandea BV, hierna te noemen “Lavandea” en de Consument in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, Digitale Content en/of diensten, waarbij uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken van communicatie op afstand tot het sluiten van de overeenkomst; Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Duurzame Gegevensdrager: elk middel, inclusief e-mail, waarmee de Consument of Lavandea aan hem/haar persoonlijk gerichte informatie op zodanige wijze kan opslaan dat toekomstige raadpleging en gebruik mogelijk is gedurende een periode die past bij het doel waarvoor de informatie is bestemd en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsformulier: het in Bijlage opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Lavandea B.V., gevestigd aan Schalm 3, 3927 EH, te Renswoude, Nederland en ingeschreven in het Handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 80719694; en Website: naam van de website van Lavandea, zijnde https://www.Lavandea.com

Toepasbaarheid:

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Lavandea en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Lavandea en de Consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs onmogelijk is, zal Lavandea vóór het sluiten van de Overeenkomst op afstand aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden kunnen worden ingezien en dat zij desgevraagd langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling dat voor hem/haar/hen het gunstigst is.

Het aanbod

 1. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden Lavandea niet.
 2. Alle aanbiedingen bevatten zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Het contract

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Lavandea onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Herroepingsrecht

 1. De consument kan een koopovereenkomst van een product zonder opgave van redenen ontbinden met een bedenktijd van 14 dagen.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde bedenktijd gaat in op de dag waarop het product door de consument of een vooraf door hem aangewezen derde is ontvangen en die niet de vervoerder is, of: als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Lavandea mag een bestelling van meerdere producten met een verschillende leveringstermijn weigeren op voorwaarde dat Lavandea de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over informeert, b. of indien de levering van een product bestaat uit meerdere batches of onderdelen: de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde de laatste batch of het laatste onderdeel heeft ontvangen, of c. in geval van een overeenkomst over regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. 3. De Consument kan een dienstenovereenkomst of een overeenkomst tot levering van Digitale Inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. 4. De in artikel 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag volgend op het sluiten van de overeenkomst.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens deze bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Uitgangspunt is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren op de manier waarop hij in een winkel met een product mag omgaan.
 2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder ging dan toegestaan ​​in lid 1 van dit artikel.

Uitoefening van het herroepingsrecht van de consument

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht meldt hij binnen de bedenktijd via het modelformulier voor herroeping aan Lavandea op ondubbelzinnige wijze.
 1. De consument zendt het product zo spoedig mogelijk, maar binnen 14 dagen, terug of overhandigt dit aan (een gemachtigde van) Lavandea. Dit hoeft niet als Lavandea heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in ieder geval in acht genomen als het product wordt geretourneerd voordat de bedenktijd is verstreken. 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking en conform de door Lavandea verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 5. De consument draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van het product. 6. Indien de uitvoering van de dienst is begonnen tijdens de bedenktijd, is de consument aan Lavandea een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan het gedeelte van de verbintenis dat al is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

Verplichtingen van Lavandea bij herroeping

 1. Indien Lavnadea de melding van herroeping langs elektronische weg mogelijk maakt, stuurt hij onverwijld een ontvangstbewijs.
 2. Lavandea vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Lavandea in rekening gebracht voor het geretourneerde product, zo spoedig mogelijk doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Lavandea aanbiedt het product af te halen, mag Lavandea wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Lavandea gebruikt hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
 4. Indien de Consument gekozen heeft voor een duurdere methode van levering in plaats van de goedkoopste standaard levering, hoeft Lavandea de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Uitsluiting herroepingsrecht Lavandea kan van het herroepingsrecht uitsluiten: Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als (i) de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en (ii) de Consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Lavandea de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd. B. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden geproduceerd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument of die bestemd zijn voor een bepaalde persoon. C. Bederfelijke producten of producten met een beperkte houdbaarheid. D. Verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden geretourneerd en waarvan de verzegeling is verbroken. e. Verzegelde audio- en video-opnamen en computerprogramma’s waarvan de verzegeling na levering werd verbroken. F. Kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementen daarop. G. De levering van Digitale Inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als (i) de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Consument, en (ii) de Consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht hierdoor verliest.

Prijzen 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 2. In afwijking van lid 1 van dit artikel kan Lavandea producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Lavandea geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Het aanbod zal gebonden zijn aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn. 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij het gevolg zijn van nieuwe wetgeving. 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien Lavandea dit bedongen heeft en a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, of b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen vóór de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 5. Alle bij de levering van producten of diensten vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

Prestatieovereenkomst en extra garantie

 1. Lavandea garandeert dat de producten en/of diensten beantwoorden aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan redelijke eisen van bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en aan de op de dag van het sluiten van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. concludeerde. Indien overeengekomen staat Lavandea er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 2. In ieder geval kan op lid 1 van dit artikel (i) geen aanspraak worden gemaakt in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld

(ii) in geval van normale slijtage en/of (iii) in geval van schade door ondeskundige zorg of behandeling. 3. Een door Lavandea, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie doet nimmer afbreuk aan de rechten en vorderingen die de consument jegens Lavandea kan doen gelden ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Lavandea indien Lavandea is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. de overeenkomst. 4. Onder extra garantie wordt verstaan ​​iedere verbintenis van Lavandea, diens toeleverancier, importeur of fabrikant waarin hij aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe hij wettelijk verplicht is in geval hij in de nakoming van zijn deel tekortschiet van de overeenkomst.

Leverings- en uitvoeringsovereenkomst

 1. Lavandea zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het boeken van bestellingen en het uitvoeren van productbestellingen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Lavandea heeft opgegeven. 3. De Consument zal aan Lavandea het juiste afleveradres en postadres doorgeven. Eventuele wijzigingen dienen onmiddellijk aan Lavandea te worden gemeld. Indien de Consument een verkeerd bezorgadres heeft opgegeven, komen de extra verzendkosten voor rekening van de Consument. 4. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 5. De eigendom van geleverde producten gaat over op de Consument na betaling van het verschuldigde bedrag. Het risico van de producten gaat over op het moment van bezorging op de Consument. 6. Lavandea zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 7 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 7 dagen na bestelling bericht. De Consument heeft in dat geval het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 7. Na ontbinding conform lid 6 van dit artikel zal Lavandea het door de consument betaalde bedrag onverwijld terugbetalen. 8. Het risico van vermissing en/of beschadiging van producten berust bij Lavandea tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Lavandea bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of in de aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument te betalen bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na de bedenktijd, of bij het ontbreken van een bedenktijd binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst . In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, gaat deze termijn in op de dag dat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 2. De Consument heeft de plicht om Lavandea onverwijld op de hoogte te stellen van eventuele onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens. Betaalopdrachten bij het bank- of giro-instituut zijn voor rekening en risico van degene die de betaalopdracht geeft (of autoriseert).

Accounts en registratie

 1. De Consument kan een account aanmaken of zich anderszins registreren op de Website. Lavandea behoudt zich het recht voor om een ​​dergelijke registratie te weigeren of te annuleren, bijvoorbeeld in geval van onregelmatigheden. 2. De inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden worden verstrekt. De Consument is zelf verantwoordelijk voor zijn inloggegevens, ook als dit buiten zijn medeweten gebeurt. 3. De Consument informeert Lavandea onverwijld indien hij het vermoeden heeft dat zijn inloggegevens bij een onbevoegde derde bekend zijn of bij onregelmatigheden. 4. De Consument mag niet meer dan één account aanmaken of beheren. Bovendien is het de Consument niet toegestaan ​​om (opnieuw) een account te registreren of te beheren nadat Lavandea het verzoek van de Consument om een ​​account aan te maken heeft afgewezen of na het annuleren van de registratie.

Overmacht
Lavandea en de Consument zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd zijn door een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld en die niet als hun verantwoordelijkheid wordt beschouwd, noch op grond van de wet, een rechtshandeling of een algemeen aanvaarde begrip.

Klachtenprocedure

 1. Lavandea beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 2. Klachten over de uitvoering van overeenkomsten worden zo spoedig mogelijk nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk bij Lavandea ingediend. 3. Bij Lavandea ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Lavandea binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Privacy en veiligheid

 1. Lavandea respecteert de privacy van de Consument. Lavandea behandelt en verwerkt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Consument gaat akkoord met deze verwerking. Ter bescherming:

de persoonsgegevens van de Consument neemt LAVANDEA passende veiligheidsmaatregelen in acht. 2. Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar de Website van LAVANDEA.

Aanvullende bepalingen

 1. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan deze afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot toekomstige overeenkomsten. 2. De administratie van Lavandea geldt als bewijs van inkooporders en aanvragen van de Consument, tenzij de Consument het tegendeel bewijst. De Consument erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. 3. Lavandea is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met de Consument door een enkele mededeling aan de Consument aan een derde over te dragen. 4. Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden wordt vernietigd of ongeldig wordt verklaard, zal Lavandea een nieuwe bepaling opstellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de vernietigde bepaling.

Toepasselijk recht:
Op deze Algemene Voorwaarden, en alle niet-contractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien, tussen Lavandea en de Consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

BijlageFormulier voor herroeping
Aan: Lavandea B.V., Schalm 3, 3927 EH, Renswoude, Nederland. E-mailadres: contact@onlineulpan.com Hierbij deel ik u mede dat ik onze overeenkomst over de volgende bestelling wil herroepen: Bestelnummer: Besteld/ontvangen op (dd-mm-jjjj): (Vul de datum in waarop u uw bestelling heeft ontvangen of de datum van uw bestelling.) Voor- en achternaam Straatnaam + huisnummer: Postcode: Woonplaats: E-mailadres: Datum: Handtekening (Onderteken dit formulier alleen als u dit formulier niet per e-mail of gewone post verstuurt .) _____